Vänsterpartiet Malung

Snart fattas ett beslut som rör våra barns framtid…

gron

Klimatförändringarna kräver att kol och andra fossilbränslen avvecklas och ersätts med förnybar energi. Ett beslut om att avveckla Vattenfalls kolgruvor i Tyskland innebär att ta ansvar för en sådan utveckling. Fel beslut innebär att en oseriös köpare får fortsätta bryta och elda kol, och öppna nya kolgruvor. Det vore ett gigantiskt klimathaveri.

Detta val står regeringen inför nu.

Vattenfall har meddelat att de har hittat en köpare till brunkolsverksamheten i Tyskland. Istället för en ordnad avveckling av sin tyska kolkraft vill Vattenfall sälja den vidare. Den tilltänkta köparen EPH är ett tjeckiskt riskkapitalbolag med tveksam inriktning och helt utan miljöambitioner. Det betyder att miljö­ förstöring och utsläpp kan fortsätta. Det är gigantiska utsläpp det handlar om: Det motsvarar 24 gånger vad Sverige släpper ut varje år.

Det är regeringen som äger frågan och kan stoppa affären – om de vill. En regering som släpper igenom en försäljning kommer att ha noll trovärdighet i klimatpolitiken. Ska det finnas något allvar i talet om klimatansvar, måste regeringen därför nu sätta ner foten och säga till Vattenfall: Ni får inte sälja.

Kolet måste bli kvar i marken, inte minst för kommande generationers skull.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet

logga-liten-eu

Att se hela bilden borde vara att utgå från planetära gränser

 

Sebastian KirppuSkogsnäringen är framgångsrik i sina kampanjer och Vänsterpartiet ska akta sig för att anamma deras retorik. Sebastian Kirppu, (V) i Malung och tillika skogsbiolog, svarar riksdagsledamot Birger Lahti.

Det är tydligt att de 30 åren inom skogsbruket som Birger Lahti hänvisar till för egen del satt sina spår. Svenskt skogsbruk har i mer än ett halvt sekel skövlat den svenska skogen utan hänsyn till planetens gränser eller skogens alla ekosystemtjänster. Trots 20 år med jämställda mål i Skogsvårdslagen och demokratiskt beslutade miljömål har vi bara skyddat 3,8 % av den produktiva skogsmarken formellt och några få procent är frivilligt avsatt. De sistnämnda har dock inget långsiktigt skydd. Det är med andra ord långt kvar till miljömålen på 20 % skyddad skog.

Vi vet att avverkningar förstör skogsekosystemet och påverkar klimatet negativt samtidigt som det förstör möjligheten för andra näringsgrenar att skapa arbetstillfällen i skogen.
Genom åren har skogsnäringen drivit igenom sina egna idéer för hur skogen ska skötas. Det började med kalhyggen och dikning av våtmarker och myrar. Att denna typ av skogsbruk är orsaken till förlusten av biologisk mångfald och en av källorna till växthusgaser i vår atmosfär blundar man för idag. Sen kom nästa idé; lövträden var ett problem för ett ekonomiskt effektivt skogsbruk. Hormoslyrbesprutning infördes trots protester från allmänheten, skogsbolagschefer drack t o m hormoslyr för att påvisa att det inte är skadligt. Lögnen avslöjades och medlet förbjöds.

En annan idé var den nordamerikanska Pinus contorta som sas vara överlägsen den svenska tallen i tillväxt. Varnande fingrar för främmande arter höjdes från skogsbiologer men tystades ned med argumentet att trädet inte kan reproducera sig i Sverige. Återigen avslöjades lögnen. Contortatallskogen har idag nästan samma areal som skyddad skog i naturreservat och nationalparker.

Skogsnäringen har fortsatt sina kampanjer, t ex att vi bedriver världens mest miljövänliga skogsbruk trots att det har motbevisats av forskare. Ett argument som alltid hävdas, vilket även Birger gör, är att inga arter bevisligen utrotats av skogsbruket. Men det stämmer inte. Värmlandslaven dog ut från sina växtplatser redan på 1960-talet till följd av att skogen där den växte kalhöggs. Den vitryggiga hackspetten skulle troligtvis varit utrotad i Sverige, även det på grund av skogsbrukets storskaliga omvandling av skogslandskapet. Tack vare Projekt Vitrygg som drivs av Naturskyddsföreningen sedan mer än 25 år tillbaka har vi kvar denna art i landet.

Man kan fråga sig om Birger Lahti tycker att vi måste utrota en art innan varningsklockorna ska tas på allvar, eller räcker det med att se de tydliga sambanden mellan vårt intensiva skogsbruk och förlusten av biologisk mångfald innan vi ska vidta åtgärder? Vi har idag omkring 2000 olika skogsarter som är hotade på vår nationella rödlista.

Skogsnäringens nya kampanj är att ”det gröna guldet” ska rädda oss från klimatproblem. För det första, vi kan inte offra en planetär gräns (biologisk mångfald) för att rädda en annan (klimat) då de båda hänger ihop. För det andra, med tanke på skogsnäringens många lögner som avslöjats genom historien så har jag svårt att tro på denna nya klimatkampanj särskilt som helhetsperspektivet lyser med sin frånvaro. Den är inget annat än ett nytt påhitt för fortsatt skövling av skogen. Tråkigt nog har Birger och många med honom låtit sig trollbindas av skogsnäringens ord om klimaträddning. Det påminner lite om hur en ”sol och vårare” trollbinder sitt offer.

Att hugga ner skogen för att rädda klimatet, rimmar mycket dåligt med den ideologi som Vänsterpartiet står för om solidaritet, jämställdhet rättvisa och hållbar utveckling. Vänsterpartiet är det parti som är mest mån om att vår gemensamma framtid ska hålla sig inom de planetära gränserna och där borde också ett ekologiskt hållbart skogsbruk ingå. Jag ser fram emot att följa med Birger Lahti ut i skogen. Hoppas vi blir fler från partiet som följer med.

Ny ordförande vald på årsmötet

VÄNSTERPARTIET MALUNG-SÄLEN 40-ÅR!

2016 firar Vänsterpartiet 40-år som lokal partiförening. På årsmötet uppmärksammades

självklart den jämna födelsedagen.

Årsmöte 2016
Lena Olsson, Lars-Erik Bech och Ola Olin

På mötet tackades Ola Olin, en av initiativtagarna till uppstarten av föreningen, för sitt

långa engagemang. Ola Olin, har för partiet varit en tydlig ideolog med öppet hjärta och

stor lyhördhet. Han har i både lokalföreningen, och i olika kommunala uppdrag, arbetat

mycket aktivt med bland annat landsbygdsutveckling, inflytande- och demokratifrågor,

jämställdhets- och rättvisefrågor och skolfrågor. Avtackades gjorde även den avgående

ordförande, Lena Olsson, med sittande styrelse.

På årsmötet diskuterades också den planerade flygplatsen i Sälen, där Vänstern i

riksdagen sagt nej till de 250 miljonerna i statsstöd, för att i stället satsa på järnväg.

Farhågor framkom också på mötet om miljökonsekvenser.

Som ny partiföreningsordförande valdes enhälligt av årsmötet Lars-Erik Bech från

Sälen. Till ordinarie ledamöter i den nya styrelsen valdes AnnMarie Helmersson, Ann-

Cathrine Fernå, Anna-Maria Busk, Maria Röjås och som ersättare Britt-Marie Strömbäck,

Christin Löfstrand och Jesper Karlsson.

 

Uppskattad temakväll i V-Boa

Anders ericssonNär Anders Ericsson besökte V-Boa och berättade om sin tid som lärare på en tempelskola var det mycket uppskattat av besökarna. Anders Ericsson berättade om sina erfarenheter som volentär på en tempelskola i Laos. Åhörarna fick en inspirerande och fasinerande historia berättad av Anders.

 

Tack, Anders Ericsson för att vi fick följa med dig på din resa denna ikväll

Håll Malung-Sälens barn och skolor utanför Björklunds och regeringens experimentverkstad!

betyg001Häromdagen presenterade regeringen och alliansen kompromissen i betygsfrågan. Fridolin och Björklund vill att 100 skolor ska pröva betyg redan från åk4. Man får ansöka om att delta. Elever i 100 skolor kommer nu att bli försökskaniner. Alliansledda kommuner har redan jublat över uppgörelsen och vill delta i experimentet.

Sällan har ett förslag blivit så kritiserat som att börja betygsätta barn redan i åk 4. Rektorer, lärarnas fackliga organisationer och forskarvärlden har alla gjort tummen ner för Björklunds och folkpartiets profilfråga. Att nu regeringen vikt ner sig i denna fråga är mesigt och sorgligt.

Tidigare betyg löser inte skolans problem, som handlar om helt andra saker.

Det nya betygssystemet, med betyg från åk6, som infördes för knappt 2 år sedan har inte ens hunnit utvärderas och då ska man börja med detta nya experiment.

Vad skolan behöver nu är inte ytterligare år av experiment och symbolpolitik utan mer resurser, långsiktighet, likvärdighet och arbetsro.

I Malung-Sälens kommun har våra skolor dokumenterat goda resultat. Här finns inga privata vinstintressen som dränerar verksamheterna. Här finns ingen anledning att utsätta barnen för regeringens och Björklunds experiment med betyg från åk4!

Uttalande antaget vid Vänsterpartiet Malung-Sälens årsmöte 2015-02-13

Ny styrelse – Vänsterpartiet Malung-Sälen

lena001

Lena Olsson valdes till ny ordförande för Vänsterpartiet Malung-Sälen.

Vid årsmötet den 13 februari 2015 antogs ny styrselse för Vänsterpartiet Malung-Sälen

Till ny styrelseordf. valdes Lena Olsson, Vala Vazirdaftari hade avböjt återval.
Kassör: Anna Maria Busk
Sekretarare: Ola Olin
Ledamöter: Lisa Johansson och Maritha Eriksson
Ersättare: Bente Mellqvist Danielsson, Vala Vazirdaftari och Britt-Marie Strömbäck
Revisorer: B.John-Erik Eriksson och Anders Ericsson

Följ oss på Facebook

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender

mars 2019
M T O T F L S
« sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031