Vår lokalpolitik

 

Vi vill – för Malung-Sälens framtid! Vårt arbetssätt vägleds av öppenhet, ärlighet och demokrati. För oss är valrörelsen bara en fartökning i en ständig process, där vi på olika sätt försöker lyssna och vara lyhörda för människors åsikter, önskningar och behov. Vi ser det som en viktig uppgift att skapa förtroende för politiken. Politiken ger varje människa möjlighet att tillsammans med andra hävda sin åsikt. Vi är fast övertygade om att alla människor tillsammans, utifrån en gemensam ideologi om alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet, kan skapa ett rättvist, hållbart och förnuftigare samhälle. Vi strävar efter ett samhälle där alla är lika mycket värda, oavsett livsöde!

Vi vill – för en Vänsterstyrd majoritet! Vänsterpartiet är det enda alternativet till en långsiktigt hållbar utveckling för Malung-Sälens kommun. Vi är partiet som har visionen och lösningarna. Vi kommer fortsatt fokusera på bya- , centrum- och näringslivsutveckling, och för fortsatt bibehållen statlig och kommunal service. Vi vet att de tillsammans är nödvändiga byggstenar för vår landsbygdskommuns överlevnad. Vänsterpartiet kommer se till att varje skattekrona nyttjas på bästa tänkbara sätt och går tillbaka till dig som kommunmedlem – inte till privata vinstintressen!

Vår vision är att:

 • Vi är kommunen med hög kvalitet i vård, skola och omsorg, utan privata vinstintressen.
 • Vi är kommunen där alla ungdomar garanteras jobb eller utbildning.
 • Vi är kommunen som inser klimathotet och värnar de miljö- och naturvärden vi har.
 • Vi är kommunen med en turistnäring i världsklass, växande småföretag, attraktiva boendemiljöer, ett rikt kulturliv och med en byautveckling i framkant.
 • Vi är kommunen som ser och lyssnar på våra medborgare, ung som gammal.
 • Vi är kommunen där befolkningstrenden vänt.
 • Vi är kommunen där långsiktig planering ger goda resultat med stark ekonomi.

Vi vill ha långsiktig utveckling!

Efter flera år med ett ekonomiskt ansträngt läge ser vi nu möjligheten att klara ekonomin under kommande mandatperiod. Men det ställer krav på löpande effektiviseringar och samverkan. Det kommer krävas långsiktighet, nytänk, politisk tydlighet, ledning och prioriteringar. Det kommer Vänsterpartiet att ge! Inför förra valet var vi tydliga med vårt budskap. Inget valfläsk och dyra vallöften. Vi är även tydliga inför höstens val – det finns inget ekonomiskt utrymme för stora skattefinansierade investeringar. Vi kommer tydligt prioritera investeringar inom förskola, skola, vård och omsorg, samt infrastruktur. Att sälja ut gemensamma tillgångar är ingen långsiktig lösning på den kommunala ekonomin, lika lite som privatiseringar av vården och skolan. Vi vill skapa en väl fungerande välfärd utan vinstintressen, som är tillgänglig för alla. Här går en klar ideologisk skiljelinje mellan borgerligheten och Vänstern. En större del av de inkomster som genereras inom vinterturismen måste stanna inom kommunen, vilket kan genomföras genom verkande för åretrunt jobb i fjällvärlden. Turismen måste fortsatt uppvärderas som näring, och samarbete med övrigt näringsliv i kommunen måste fortsatt utvecklas – det är en förutsättning för vår kommun.

Vid sidan av den turism som finns i Sälen kan satsningar på natur- och kulturfokuserad turism stimulera ytterligare näringsutveckling, vilket i sig kan generera fler arbetstillfällen i vår kommun. Här är det viktigt att framhäva våra lokala traditionsarv som hantverk och fädbodbruk. För att vi ska kunna lyckas så krävs det att även de statliga prioriteringarna ligger rätt gentemot både landsbygd och kommun.

DU kan påverka vår kommuns grundförutsättningar genom att även rösta för ett regeringsskifte i riksdagsvalet.

Vi vill därför:

 • Införa någon form av ”bäddpeng”, för att kunna få medfinansiering till de infrastruktursatsningar som näringsutvecklingen behöver.
 • Ytterligare utveckla samarbetet mellan kommunen och näringslivet. Stötta utveckling av natur- och kulturinriktad turism i hela kommunen.
 • Fortsatt satsa på och stötta byautveckling och byalag.
 • Driva kravet om en statlig minimigaranti för samhällsservice på landsbygden.
 • Minimera de totala lokalkostnaderna för kommunen.
 • Skapa en gemensam fastighetsförvaltning mellan kommunen och Malungshem AB.
 • Stärka samverkan inom den egna kommunen, samt med våra grannkommuner.
 • Avyttra kommunens industrifastigheter och centrumhuset i Sälen.
 • Att inga kommunala skattemedel går till flygplatsen.
 • Att personalreduceringar i första hand ska lösas genom pensionsavgångar, individuella pensionslösningar eller genom att vakanta tjänster ej återbesätts.

Vi vill satsa på miljön!

Vi är ett parti som ser att rätten till god miljö är en rättvisefråga som tätt hör samman med ekonomisk och social utveckling. I omställningen till ett hållbart samhälle har lands- och skogsbygdskommunerna även möjligheter att skapa nya jobb. Vänsterpartiet har en heltäckande miljö- och klimatpolitik, som integrerar ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Det ser vi som en förutsättning för att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi anser att vårt mål bör vara att den mänskliga verksamhetens miljöpåverkan inte ska drabba vare sig oss själva eller naturen långsiktigt. Vi ska till kommande generationer lämna över en ekologiskt hållbar miljö.

Vi vill därför:

 • Upprusta Västerdalsbanan för godstrafik, med långsiktigt mål om persontrafik hela vägen till Norge.
 • Ställa krav på miljö- och klimathänsyn, samt närföretagssamhet vid all kommunal upphandling.
 • Bygga ut gång- och cykelvägar.
 • Minimera vägsaltet.
 • Ta till vara miljöorganisationernas kunskaper.
 • Att kommunen uppmuntrar initiativ kring förnyelsebar energi och alternativa uppvärmningar.
 • Behålla ett öppet landskap.
 • Att det kommunala skogsbruket bedrivs inom de ekologiska gränserna och att det tar hänsyn till både den biologiska mångfalden och de sociala värdena.
 • Att kommunens skogar miljöcertifieras. Öka antalet miljöbilar i den kommunala förvaltningen.

Vi vill öka delaktigheten & inflytandet!

Det är i fullmäktige som väljarnas röster i valet får genomslag. Därför vill Vänsterpartiet att de viktiga och övergripande besluten ska diskuteras och fattas där. Fullmäktige måste vara ett forum för idérik, konstruktiv och levande politisk debatt. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att det finns forum och kanaler för kommunens invånare att vara delaktiga och att kunna vara med att påverka. Vi vill ha en starkt decentraliserad organisation, där de övergripande målen bestäms av politiken och detaljerna av de verksamhetsansvariga och personalen. Där personalen och brukarna ska få ha större verksamhetsinflytande. Detta är Vänsterns demokratiska alternativt till privatisering och marknadslösningar.

Vi vill därför:

   • Öka politikens tillgänglighet gentemot medborgarna.
   • Införa öppna temamöten/seminarier för allmänheten inför större framtidsfrågor.
   • Skapa möjlighet för kommunmedlemmarna att lämna medborgarförslag.
   • Utveckla inflytandet för brukarna av de kommunala verksamheterna.
   • Få till bra samverkan med facken.
   • Att demokratisering går före privatisering.

Vi vill ha solidarisk handikappspolitik!

De funktionshindrade ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Tillgängligheten i samhället ska gälla alla – det är viktigt för Vänsterpartiet att uppnå.

Vi vill därför:

 • Ta till vara handikapporganisationernas kunskaper vid bland annat samhällsplanering.
 • Framhäva rätten till eget arbete och eget boende.

Vi vill ha ett solidariskt mottagande!

Vi vill ge flyktingar möjlighet att stanna och bosätta sig här. Vänsterns grundsyn om människors lika värde kommer därför även i fortsättningen att resultera i en kamp mot främlingsfientlighet och rasism var den än dyker upp – Det handlar om människors lika värde, oavsett ursprung!

Vi vill därför:

 • Fortsätta ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.
 • Att kommunen tar emot språk- och yrkespraktikanter i större grad.
 • Utveckla skolmottagandet av barn från andra länder, inklusive hemspråksundervisningen.

Vi vill måna våra barn och unga!

Barnen är vår framtid, men också en viktig del av vår nutid – De är det värdefullaste vi har! Vänsterpartiet står i främsta ledet för en bra och välutbygd barnomsorg – för barnens och deras familjers skull. Omsorg om våra barn handlar också om skolan. Tillsammans med förälrarna har skolan ett stort ansvar när det gäller att forma våra barn och unga. Vänsterpartiet vill slå vakt om den kommunala skolan, och göra den till en bra och likvärdig skola för alla – utan privata vinstintressen. Vi tycker inte att barnens framtid ska bli en handelsvara. Under kommande mandatperiod är vår målsättning att vi ska behålla vår tätposition som bästa grundskolekommun i länet.

Vi vill därför:

 • Prioritera insatser för barn med särskilda behov.
 • Satsa på barnkulturen och på sikt införa gratis kulturskola för alla barn i kommunen.
 • Stärka barn och ungdomars inflytande.
 • Att det finns komplement till den kommunala förskoleverksamheten särskilt kring byskoleutveckling.
 • Införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla upp till 25 år och studerande.
 • Få ungdomsgård i Sälen.

Vi vill ha bra äldreomsorg, utan privata vinstintressen!

Den äldre befolkningen ökar. Våra äldre och sjuka måste känna en trygghet och veta att det finns en bra vård och omsorg. Vänsterpartiet anser därför att inga vinstintressen ska få styra vården! En likvärdig vård för alla ska garanteras! Under kommande mandatperiod är vår målsättning att vi behåller vår tätposition kring kvaliteten inom äldreomsorgen, bland länets kommuner.

Vi vill därför:

 • Ha en garanterad tillgång till god och trygg äldreomsorg.
 • Se till att tid och möjlighet finns till social och själslig stimulans.
 • Fortsatt stödja anhörigvården.
 • Uppmuntra kooperativa boendelösningar.
 • Se till att pensionärsmaten är lokalproducerad.
 • Fortsatt verka för trygghetsboenden i kommunen.

Vi vill säkra den sociala tryggheten!

Den sociala otryggheten och psykiska ohälsan ökar oroväckande i samhället, så även alkohol- och drogmissbruket. Det är förödande för individen, liksom för många anhöriga, och samhället i stort. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium jobba förebyggande med dessa frågor. Här krävs stärkt samverkan mellan olika aktörer, såsom skola, socialtjänst, föreningsliv, polis mfl.

Vi vill därför:

 • Kraftfullt prioritera och fokusera på förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, samt deras familjer.
 • Inrätta sociala investeringsfonder, för att stärka det förebyggande arbetet.
 • Få fler lokala familjehem och stödfamiljer.
 • Få till lokala behandlingsformer.<
 • Fortsatt satsa på föräldrautbildningar och stöd.
 • Behålla ungdomsgårdarna och öka den geografiska tillgängligheten.

Vi vill fortsatt ha ett starkt idrotts- & föreningsliv!

Ett rikt föreningsliv är en viktig tillväxtfaktor. Inom flreningslivet görs stora ideella insatser och det finns en srkänd kunskap och kompetens att arrangera stora evenemang i vår kommun. Vår principiella syn är att det kommunala stödet i första hand ska riktas till ungdomsverksamheten och speciella insatser för att stärka tjejaktiviteter.

Vi vill därför:

 • Prioritera stödet till ungdomsverksamheter.
 • Slå vakt om det extra aktivitetsstödet till tjejaktiviteter och handikappidrott.
 • Öka samarbetet mellan kommunens skolor och idrottsföreningar.

Vi vill stärka kulturen!

För Vänsterpartiet är kulturen en förutsättning för social gemenskap och för människors framtidstro. Kulturpolitiken ska ge förutsättningar för ett eget skapande, alla ska få ta del av och möta vårt eget arv, historia och kultur, samt kulturer från andra delar av världen. Speciellt barn, ungdomar och funktionshindrade bör ges rika möjligheter till det. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för ett rikt och mångsidigt kulturliv.

Vi vill därför:

 • Fortsatt satsa på Skapande Skola.
 • Slå vakt om biblioteksverksamheten i hela kommunen.
 • Särskilt stödja barn, ungdomar och funktionshindrade i deras egna kulturaktiviteter.
 • Slå vakt om folkhögskolan, bildningsförbund och kulturföreningar.
 • Värna den lokala kulturmiljön och kulturarvet.
 • Satsa på barnkulturen och långsiktigt införa gratis kulturskola för alla barn i kommunen.
 • Se till att kulturskolans utbud är likvärdigt i hela kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

4 kommentarer till Vår lokalpolitik

 • Smällare och fyrverkerier utsätter både tama och vilda djur för ett stort lidande samt förstör miljön.

  Mikael Larssons uttalande om att skotträdda djur måste ”uppfostras” var det mest pinsamma uttalande någon vänsterpartist har gjort så långt jag kan minnas. Har du inget sunt förnuft? Ingen empati? Ska inte vänstern stå be de svagas sida?

  De barn som har varit med om krig får fruktansvärda minnesbilder när det smäller konstant i flera dagar. Hundar traumatiseras för livet för vi hundägare har ingen aning om NÄR det smäller eftersom det inte bara smäller på nyår kl 24.00. Rädsla handlar väldigt sällan om uppfostran. Det tar lång tid att träna bort ett trauma.
  Vilda djur och kor? Ja jag vill gärna höra din plan för hur de ska uppfostras.
  Jag har alltid varit stolt vänsterpartist men jag skäms så fruktansvärt över bristen på empati att jag lämnar partiet.

 • Näringslivet i Malungscentrum!

  Jag har några frågor med hänvisning till att Malungscentrum håller på att ”avdunsta”

  Vad har vi gratis som rimligen företagare skulle vara intresserad av, genomströmning av ca 1 000 000 förbipasserande till Sälen.

  1. Vilken Strukturell planering Har Ni i Vänsterpartiet Malung för Malungscentrum?
  2. Vilket uppdrag ( politiskt) har eller skulle Ni vilja se att det skulle finnas för
  Malung- Sälens Näringslivs kontor i grundfrågan – att utveckla Malungscentrum?

  Emot ser svar snarast
  Med Vänlig Hälsning
  Mikael Larsson

  • Hej Mikael! Bland annat vill (V)i utveckla kulturen i hela Malung-Sälens kommun. Här tror jag personligen att hela samhället har mycket att vinna på om kulturen i all dess former får utvecklas och spridas. I de samhällen i Sverige där kulturen får blomstra och där det satsas på kultur, lever hela samhället upp, både näringslivet, skola, vård och omsorg. Här har vi mycket att vinna. Malung-Sälen har ett rikt kulturliv, bland annat inom musiken, konsten och inte minst historiskt inom skinn- och kvarnstenshantverk. Utvecklingen inom detta är oändligt. Hoppas jag gav dig ett svar. Hör av dig annars. Ha de gôtt! Hej från Bente

 • Pingback: Bli medlem!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
april 2018
M T O T F L S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30