Vår lokalpolitik

 

VÅR VISION

Är att:

 • Vi är kommunen med hög kvalitet i vård, skola och omsorg, utan privata vinstintressen.
 • Vi är kommunen där alla ungdomar garanteras jobb eller utbildning.
 • Vi är kommunen som inser klimat hotet och värnar om de miljö- och naturvärden vi har.
 • Vi är kommunen med en turistnäring i världsklass, växande småföretag, attraktiv boendemiljö, ett rikt kulturliv och med en byautveckling i framkant.
 • Vi är kommunen som ser och lyssnar på våra medborgare, ung som gammal.
 • Vi är kommunen där befolkningstrenden vänt.
 • Vi är kommunen där långsiktig planering ger goda resultat med stark ekonomi.

Vi vill

 • För Malung-Sälens framtid!

Vårt arbetssätt vägleds av öppenhet, ärlighet och demokrati. För oss är valrörelsen bara en fartökning i en ständig process, där vi på olika sätt försöker lyssna och vara lyhörda för människors åsikter, önskningar och behov.

Vi ser det som en viktig uppgift att skapa förtroende för politiken. Politiken ger varje människa möjligheten att tillsammans med andra hävda sina åsikter. Vi är fast övertygade om att alla människor tillsammans, utifrån en gemensam ideologi om alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet, kan skapa ett rättvist, hållbart och förnuftigare samhälle.

 • Vi strävar efter ett samhälle där alla är lika mycket värda, oavsett livsöde. Inte bara för de rikaste!

 

Vi vill

 • För en Vänsterstyrd majoritet!

Vänsterpartiet är det enda alternativet till en långsiktigt hållbar utveckling för Malung-Sälens kommun. Vi är partiet som har visionen och lösningarna.

Vi kommer fortsatt fokusera på bya-, centrum- och näringslivsutveckling, och för fortsatt bibehållen statlig och kommunal service.

 • Vi vet att alla tillsammans är nödvändiga byggstenar för vår landsbygds överlevnad.

Vänsterpartiet kommer se till att varje skattekrona nyttjas på bästa tänkbara sätt och går tillbaka till dig som kommunmedlem.

 • Inga privata vinstintressen!

 

Vi vill

 • Ha långsiktig utveckling.

Efter flera år med ett ansträngt läge ser vi nu möjligheten att klara ekonomin under kommande mandatperiod. Men det ställer krav på löpande effektiviseringar och samverkan. Vi kommer fortsatt att kräva långsiktighet, nytänk, tydlighet, ledning och prioriteringar.

 • Det ger Vänsterpartiet!

Vi är tydliga inför höstens val –det finns inget ekonomiskt utrymme för stora skattefinansierade investeringar. Vi kommer prioritera investeringar inom förskola, skol, vård och omsorg, samt infrastruktur.

Att sälja ut gemensamma tillgångar är ingen långsiktig lösning på den kommunala ekonomin, lika lite som privatiseringar av vården och skolan. Vi vill skapa en väl fungerande välfärd utan vinstintressen, som är tillgänglig för alla. Här går en klar ideologisk skiljelinje mellan borgerligheten och Vänstern.

En större del av de inkomster som genereras inom vinterturismen måste stanna inom kommunen, vilket kan genomföras genom verkande för året runt jobb i fjällvärlden. Turismen måste fortsatt uppvärderas som näring och samarbete med övrigt näringsliv i kommunen måste fortsatt utvecklas – det är en förutsättning för en levande bygd och framtid för vår kommun.

Vid sidan av den turism som finns i Sälen kan satsningar på natur- och kulturfokuserad turism stimulera ytterligare näringsutveckling, vilket i sig kan generera fler arbetstillfällen i vår kommun. Här är det viktigt att framhäva våra lokala traditions arv som skinnindustrin, hantverk och fäbodbruk.

För att vi ska kunna lyckas så krävs det att även statliga prioriteringar ligger rätt gentemot både landsbygd och kommun…

 • Du kan påverka vår kommuns grundförutsättningar genom att även rösta på Vänsterpartiet i riksdagsvalet.

Vi vill därför:

 • Stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv.
 • Stötta utveckling av natur- och kulturinriktad turism i hela kommunen.
 • Stötta lokalt engagemang och byautveckling.
 • Fortsatt översyn av kommunens totala lokalkostnader.
 • Skapa en gemensam fastighetsförvaltning mellan kommun och Malungshem AB.
 • Fortsatt arbeta för att stärka samverkan inom den egna kommunen, samt med våra grannkommuner.
 • Att inga kommunala skattemedel går till flygplatsen.
 • Att personalreduceringar i första hand ska lösas genom pensionsavgångar, individuella pensionslösningar eller genom att vakanta tjänster ej återbesätts.
 • Få bort interndebiteringen
 • Fortsätta att arbeta långsiktigt med Kommunplan 2025.

 

Vi vill

 • Satsa på miljön.

Vi är ett parti som ser att rätten till god miljö är en rättvisefråga som tätt hör samman med ekonomisk och social utveckling. I omställningen till ett hållbart samhälle har lands- och skogsbygdskommunerna även möjlighet att skapa nya jobb.

Vänsterpartiet har en heltäckande miljö- och klimatpolitik, som integrerar ekologiska, social och ekonomiska värden. Det ser vi som en förutsättning för att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi anser att vårt mål bör vara att den mänskliga verksamheten inte ska drabba vare sig oss eller naturen långsiktigt.

Vi ska till kommande generationer lämna över en ekologiskt hållbar miljö.

Vi vill därför:

 • Få tillbaka persontrafiken på Västerdalsbanan. Fortsatt ställa krav på miljö- och klimathänsyn, samt närföretagssamhet vid all kommunal upphandling.
 • Bygga ut gång- och cykelvägar.

 

 • Ta tillvara miljöorganisationernas kunskaper.
 • Att kommunen uppmuntrar och verkar för initiativ kring förnyelsebar energi och alternativa uppvärmningar.
 • Behålla ett öppet landskap.
 • Att det kommunala skogsbruket bedrivs inom de ekologiska gränserna och att det ta hänsyn till både den biologiska mångfalden och de sociala värdena.
 • Att bibehålla kommunens miljöcertifiering av skogen.
 • Öka antalet miljöbilar i kommunkoncernen

 

Vi vill

 • Öka delaktigheten & inflytandet!

Det är i fullmäktige som väljarnas röster i valet får genomslag. Därför vill Vänsterpartiet att viktiga och övergripande beslut ska diskuteras och fattas där, för att sedan efterlevas. Fullmäktige måste vara ett forum för idérik, konstruktiv och levande debatt.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att det finns forum och kanaler för kommunens innevånare att vara delaktiga och att kunna vara med att påverka.

Vi vill ha en starkt decentraliserad organisation, där de övergripande målen bestäms av politiken och detaljerna av de verksamhetsansvariga och personalen. Där personalen och brukarna ska få ha större verksamhetsinflytande. Detta är Vänsterns demokratiska alternativ till privatisering och marknadslösningar.

Vi vill därför:

 • Öka politikens tillgänglighet gentemot medborgarna. (exempel: medborgardialoger på kommunens bibliotek med politiker, demokratidagar för ungdomar)
 • Införa öppna temamöten/seminarier för allmänheten inför större framtidsfrågor.
 • Skapa möjlighet för kommunmedlemmarna att lämna medborgarförslag.
 • Stärka brukarinflytandet.
 • Få till bra samverkan med facken.

Vi vill

 • Ha solidarisk handikapps politik!

Tillgängligheten i samhälle ska gälla alla – det är viktigt för Vänsterpartiet att uppnå.

Vi vill därför:

 • Ta tillvara handikapporganisationernas kunskaper vid bland annat samhällsplanering.
 • Arbetsplatser, bostäder och offentliga lokaler måste vara tillgängliga för alla.Framhäva rätten till eget arbete och eget boende.

 

Vi vill

 • Ha ett solidariskt mottagande!

Vi vill ge flyktingar möjligheten att stanna och bosätta sig här. Vänsterns grundsyn om människors lika värde kommer därför även i fortsättningen att resultera i en kamp mot främlingsfientlighet och rasism var den än dyker upp – Det handlar om människors lika värde, oavsett ursprung.

Vi vill därför:

 • Fortsätta ta emot flyktingar och ensamkommandeflyktingbarn.
 • Att kommunen tar emot språk- och yrkespraktikanter i större grad.
 • Utveckla skolmottagandet av barn från andra länder, inklusive hemspråksundervisning.
 • Att kommunen tar sitt ansvar och låter ensamkommande barn och unga får stanna i vår kommun.

 

Vi vill

 • Måna våra barn och unga!

Barnen är vår framtid, men också en viktig del av vår nutid – De det värdefullaste vi har.

Vänsterpartiet står i främsta ledet för en bra och välutbyggd barnomsorg – för barnens och deras familjers skull.

Omsorg om våra barn handlar också om skolan. Tillsammans med föräldrarna har skolan ett stort ansvar när det gäller att forma våra barn och unga. Vänsterpartiet vill slå vakt om den kommunala skolan, göra den till en bra och likvärdig skola för alla – utan privata vinstintressen. Vi tycker inte att barnens framtid ska bli en handelsvara.

Under kommande mandatperiod är vår målsättning att vi ska behålla vår tätposition som bästa grundskolekommunen i länet.

Vi vill därför:

 • Prioritera insatser för barn med särskilda behov.
 • Satsa på barnkulturen och på sikt införa gratis kulturskola för alla barn i kommunen.
 • Stärka barn och ungdomars inflytande.
 • Att det finns komplement till den kommunala förskoleverksamheten.
 • Stödja skolutvecklingsinitiativ, särskilt kring byskoleutveckling.
 • Införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla upp till 25 år och studerande.

 

Vi vill

 • Ha bra äldreomsorg, utan privata vinstintressen.

Den äldre befolkningen ökar. Våra äldre och sjuka måste känna trygghet och veta att det finns bra vård och omsorg. Vänsterpartiet anser därför att inga vinstintressen ska få styra vården.

En likvärdig vård för alla garanteras.

Under kommande mandatperiod är vår målsättning att vi behåller vår tätposition kring kvaliteteten inom äldreomsorgen bland länets kommuner.

Vi vill därför:

 • Ha en garanterad tillgång till god och trygg äldreomsorg.
 • Se till att tid och möjlighet till social och själslig stimulans.
 • Fortsatt stödja anhörigvården.
 • Uppmuntra kooperativa boendelösningar.
 • Se till att pensionärs maten är lokalproducerad.
 • Fortsatt verka för trygghetsboende i kommunen.

 

Vi vill

 • Säkra den sociala tryggheten!

Den sociala tryggheten och psykiska ohälsan ökar oroväckande i samhället, så även alkohol- och drogmissbruket. Det är förödande för individen, liksom för många anhöriga, och samhället i stort. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium jobba förebyggande i dessa frågor. Här krävs stärkt samverkan mellan olika aktörer, såsom skola. Socialtjänst, föreningsliv, polis m.fl.

Vi vill därför:

 • Kraftfullt prioritera och fokusera på förebyggande insatser för barn och unga, samt deras familjer.
 • Inrätta Familjens hus för att stärka det förebyggande arbetet.
 • Få fler lokala familjehem och stödfamiljer.
 • Få till lokala behandlingsformer.
 • Fortsatt satsa på föräldrautbildningar och stöd.
 • Behålla ungdomsgårdarna och öka den geografiska tillgängligheten.

 

Vi vill

 • Stärka kulturen.

För Vänsterpartiet är kulturen en förutsättning för social gemenskap och för människors framtidstro.

Kulturpolitiken ska ge förutsättningar för ett eget skapande, alla ska få ta del av och möta vårt eget arv, kultur och historia, samt andra delar av världen. Speciellt barn, ungdomar och funktionshindrade bör ges möjligheter till det.

Vänsterpartiet kommer fortsätta att arbeta för mångsidigt kulturliv i vår kommun.

Vi vill därför:

 • Fortsätta satsa på Skapande Skola
 • Slå vakt om biblioteksverksamheten i hela kommunen.
 • Särskilt stödja barn, ungdomar och funktionshindrade i deras egna kulturaktiviteter.
 • Slå vakt om folkhögskolan, bildningsförbund och kulturföreningar.
 • Värna om den lokala kulturmiljön och kulturarvet.
 • Satsa på barnkulturen och långsiktigt införa gratis kulturskola för alla barn i kommunen.
 • Se till att kulturskolans utbud är likvärdigt i hela kommunen.

 

Vi vill

 • Fortsatt ha ett starkt idrotts- & föreningsliv!

Ett rikt föreningsliv är en viktig tillväxtfaktor. Inom föreningslivet görs stora ideella insatser och det finns en erkänd kunskap och kompetens att arrangera stora evenemang i vår kommun. Vår principiella syn är att det kommunala stödet i första hand ska riktas till ungdomsverksamheten och speciella insatser för att stärka tjejaktiviteter.

Vi vill därför:

 • Prioritera stödet till ungdomsverksamheter.
 • Slå vakt om det extra aktivitetsstödet till tjejaktiviteter och handikappidrott.
 • Öka samarbetet mellan kommunens skolor och idrottsföreningar.
Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
april 2019
M T O T F L S
« sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930