Håll ihop Sverige!

Vänsterpartiet vill bidra till att ta tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i landet. Vi vill också demokratisera den regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken. Det handlar om makt och fördelning av resurser, men också om att mobilisera utvecklingskraften överallt i landet. Landsbygdens människor är i mångt o mycket kreativa och mångsysslare. Detta vill ta vara på genom en rödgrön politik som kan ge landsbygdens folk möjligheter att bevara och utveckla sina bygder.

För vänsterpartiet är vår miljö– och klimatpolitik samt turismen intimt förbunden med möjligheten till utveckling av svensk lands- och skogsbygd. Ökad användning av bioenergi och förädling av skogsråvaran samt ekoturism och attraktiva boendemiljöer ger förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden. Staten måste ta ett övergripande ansvar för att garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. Att upprätthålla god kvalitet i vård, omsorg och skola är en grundförutsättning för att annan service och arbetstillfällen skall stanna kvar och utvecklas på orten. De generella stadsbidragen och ett väl fungerande skatteutjämningssystem är en grund för att detta skall fungera. Därför är Vänsterns krav om ökade statsbidrag till kommuner och landsting också en viktig regionalpolitisk fråga.

Vi i Vänsterpartiet menar att all infrastruktur, från vägar till järnväg till bredband skall ansvaras för och finansieras av staten. Vi avvisar alla slags avregleringar av exempelvis post, järnväg, apotek och försäljning av våra gemensamma bolag. Vi vet att marknaden inte har något intresse av att bedriva handel om inte befolkningsunderlaget garanterar stora vinster. Vi anser att man inom rikspolitiken ska ta ansvar för att hela landet skall ha en garanterad grundlägggande service och infrastruktur. Därför säger vi nej till systemet med kommunal medfinansiering av infrastrukturinvesteringar. Medfinansieringssystemet missgynnar främst små landsbygdskommuner. Sveriges anslutning till EU och internationaliseringen i övrigt innebär en stor strukturomvandling på kapitalets villkor samt att regionernas roll ökar. Därför måste demokratin och medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen förstärkas. Med en stark tilltro till den egna förmågan, regionens och den egna bygdens möjligheter, kan utvecklingen ta fart.

1 – Håll ihop skattepolitiken
Vänsterpartiet vill höja utjämningsgraden i nuvarande skatteutjämningssystem så att systemet når den regionalpolitiska målsättningen fullt ut. Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster och service. Vi vill också att utflyttningskommuner, landsbygd och en del av storstädernas förortsområden ska kunna få riktade statliga stöd även utanför utjämningssystemet.

2 – Håll ihop infrastrukturen
Vänsterpartiet vill göra en storsatsning på infrastruktur i hela landet. Det handlar om nya järnvägar, som Norrbotniabanan, och kraftfullt ökat banunderhåll i hela landet. Särskilt viktigt för landsbygden är våra satsningar på lågtrafikerade banor och kapillärspår samt underhåll och tjälsäkring av befintliga vägar. Vänsterpartiet vill dessutom satsa en miljard extra för att utveckla kollektivtrafiken i landsbygd, öka stödet till bredbandsutbyggnaden och anslå 50 miljarder för att stimulera lösningar i landsbygd som minskar den digitala klyftan. Av klimatskäl bör skatten på drivmedel höjas med 49 öre på två år, men då ska de som bor på landsbygden kompenseras med höjt reseavdrag. Vi föreslår stöd till efterkonvertering av bilar till miljöbilar, stöd till miljöbussar och sänkt bussfordonsskatt.

3 – Håll ihop bostadsbyggandet
Vänsterpartiet vill även öka bostadsbyggandet i landsbygden. En nyproduktion av hyresrätter kan skapas genom ett investeringsstöd på 1,4 miljarder, men vi vill också stödja renovering och energieffektivisering av bostäder och lokaler med 4,6 miljarder. Det är viktigt att kommunerna stärker sina bostadsföretag för att kunna tillhandahålla bra bostäder till självkostnads- och bruksvärdesprinciper. I varje kommun bör det finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag. Vänsterpartiet kräver obligatorisk avgiftsfri bostadsförmedling med möjlighet för kommuner att söka dispens. Kommunerna måste få ökad tillgång till mark att bygga på. Kommunernas detaljplaner bör kunna villkora byggandet för att säkerställa att det finns bostäder i hyresrätt att tillgå i framtiden. Staten bör ta upp diskussioner med SKL och SABO om hur risken för höga kostnader för outhyrda lägenheter kan minskas.

4 – Gröna näringar ger jobb
De framtida jobben finns inom de gröna näringarna. För vänsterpartiet är vår miljö- och klimatpolitik samt turismen intimt förbunden med möjligheten till utveckling av svensk lands- och skogsbygd. Ökad användning av bioenergi och förädling av skogsråvaran samt ekoturism och attraktiva boendemiljöer ger förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden. En ny medvetenhet, utifrån klimat, hälso- och miljöhänsyn, ställer nya krav på bl.a. kommunal upphandling. Vänsterpartiet vill underlätta för människor att få tillgång till närproducerad, hälsosam och miljövänligt producerad mat. Vi ser en stor potential inom lokal livsmedelsförädling och småskaligt mathantverk. En miljöanpassad upphandling i offentlig sektor gynnar lokalproducerade och ekologiska livsmedel och skapar jobb lokalt.
Vänsterpartiets energipolitik bygger på att kärnkraften ska avvecklas och ersättas av bl.a. bioenergi i stor skala. En sådan politik gynnar landsbygden i allmänhet och skogsbygderna i synnerhet.

5 – Satsa på turismen
Vänsterpartiet vill satsa på besöksnäringen. Speciellt måste fjäll– och landsbygdsturismen uppvärderas och ses som en viktig näring ur ett regionalpolitiskt perspektiv och få en större del av de framtida infrastruktursatsningarna. Staten, i samarbete med kommuner, föreningar och företag, bör ta ett ökat ansvar för att locka besökare till hela Sverige. Gemensamt arbete för en positiv bild av Sverige skapar både jobb och intäkter i hela landet. Vi avsätter 50 miljoner kronor per år för detta ändamål.

6 – Rikt kulturliv
Kulturen har en given roll även för landsbygden. En ort med rikt allehanda kulturliv generar engagemang och trivsel för medborgare men även för besökare och turister som vill ta del av den. Vänsterpartiet värnar därför ett rikt kulturliv för landsbygdskommuners framtida utveckling. Teater och dans ska finnas i hela landet där den regionala spridningen är ett nationellt ansvar och staten måste garantera finansieringen. Digitalbio i hela landet bör främjas, så att även mindre orter kan ta del av den bredd i filmutbudet som finns i de större städerna. En annan viktig fråga för Vänsterpartiet är kultur- och musikskolorna, som ska finnas över hela landet och hålla en god kvalitet och vara tillgänglig för alla, oavsett var man bor i landet.

7 – Landsbygden behöver småföretagen!
Vänsterpartiet menar att möjligheten till statligt riskkapital bör skapas även för småföretag i landsbygd. Undersökningar visar att särskilt två problem finns när småföretag på landsbygden behöver skaffa kredit. Det ena är att fasta objekt, som fastigheter, har så låga värden att det är svårt att belåna dem för annan verksamhet. Det andra är att ju längre från kreditgivare småföretagaren är, desto svårare är det att skaffa kredit. Vi vill stärka möjligheterna att bedriva företagsamhet i hela landet genom att öka utökade riskkapitalmöjligheter med 5 miljarder kronor. Vi vill också ta bort sjuklönekostnaden för småföretagare och sänka arbetsgivaravgiften för soloföretag vid nyanställningar. Möjligheten till schablonbeskattning i vissa branscher, som restaurang och frisörsbranscherna, och utökat stöd till olika gröna näringar förbättrar också möjligheten till företagsamhet. Vänsterpartiet vill satsa på Industriella Utvecklings Centra (IUC) för att få fart på industrin på landsbygden. Arbetsavgifterna bör sättas ner med 2 miljarder kronor 2011 och 6 miljarder kronor 2012. Det betyder en totalt sänkt kostnad för ett litet företag med 2-3 anställda om cirka 50 000 kronor.

8 – Lokala banker – ett smörjmedel för landsbygden
Vänsterpartiet stöttar utvecklingen av fler bankkontor, och särskilt de lokala Sparbankernas möjlighet att konkurrera.
Landsbygden behöver banker med lokal närvaro, stor personkännedom och samhällsengagemang. Vi ser gärna att Sverige följer Norges exempel med ett flertal fristående sparbanker med egenkapitalbevis och som i Norge har haft en stark positiv regional påverkan. Bankkonkurrensen behöver också breddas för att få större möjlighet att välja alternativ till de stora affärsbankerna.

9 – Håll ihop stödresurserna
Vänsterpartiet vill att det ska finnas lokala servicekontor i varje kommun. Där vill vi samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas service i en enda organisation på lokal nivå. Vi kallar det MOA-kontor efter lokala förutsättningar. Tidigare samverkansmodeller (Människor Och Arbete). Resurserna ska kunna användas gemensamt för att erbjuda aktiva, individ anpassade insatser som leder till arbete. En person som t ex har ersättning från sjukförsäkringen ska självklart kunna få hjälp med arbetsmarknadsåtgärder och insatser från arbetsförmedlare om det behövs för att kunna återgå till arbete. Det ska inte krävas att personen först måste omdefinieras som arbetslös. MOA-kontor ska finnas i hela landet, men kunna anpassas har ofta fungerat bra, där det har funnits eldsjälar. Nu är det nödvändigt att lagstifta om ökad samverkan nära medborgaren, så att alla oavsett var man bor har möjlighet att få
sammanhållet, individuellt stöd. Vi vill snarast börja bygga upp en försöksverksamhet.


10 – Minst ett servicekontor i varje kommun för att samordna statlig kommunal o privat service lokalt

Vänsterpartiet menar också att det på sikt behöver byggas upp kompletta servicekontor i varje kommun med servicepunkter i vissa orter utanför centralorten. Vi vill skapa en ny anda av samverkan mellan stat och kommun där ovan nämnda aktörer, men även t ex polis och skattekontor, kan samsas med kommunal service för att skapa styrka i servicen till medborgarna. Medborgare och företag har rätt att förvänta sig att på ett likvärdigt sätt få del av offentlig service. Det ska inte ha någon betydelse om man är ung eller gammal, har svårt eller lätt att ta till sig information, eller om man bor i tätort eller på landsbygden. Det skall ges klara besked till våra statliga myndigheter att samarbeta över myndighetsgränser för att ge medborgarna den service de har rätt till.

11 – Håll ihop skolpolitiken
Vänsterpartiet står för det livslånga lärandet. Det betyder att vi slår vakt om rätten till skola och utbildning oavsett var man bor i landet. I många landsbygdskommuner är utbildningsnivån låg och här är det viktigt att det finns en decentraliserad vuxenutbildning och ett studiehjälpssystem som ger möjlighet till vuxenstudier och kompetensutveckling. Vänsterpartiet ser utbildningssatsningar som en av de viktigaste politikområdena för att bekämpa arbetslösheten, minska regionala klyftor och hålla ihop Sverige. Vänsterpartiet har hela tiden varit positiva till att införa regionala högskolor och arbetar för ett resursfördelningssystem som säkrar de regionala högskolornas utveckling. Vi vill särskilt värna högskolornas distansutbildning som är speciellt viktig för landsbygdens medborgare med långa avstånd till högskoleorterna. Vänsterpartiet vill se en skolpolitik som bygger på samverkan i stället för dagens konkurrensmentalitet. Friskolesystemet är ett Svarte-Petterspel som har sitt ursprung i storstadsområdena och riskerar att utarma små landsbygdskommuners gymnasie-, grund- och förskolor.
Vänsterpartiet vill också införa ett Skol-ROT. Sveriges skolor har stora behov av renoveringar. På grund av krisen är arbetslösheten i byggbranschen hög och det är ett gyllene tillfälle att tidigare, lägga renoveringsprojekt som både skapar nya jobb, leder till bättre arbetsmiljö för lärare och elever och minskar energianvändningen i våra skolor.

12 – Vård och läkemedel i hela landet
Vänsterpartiets grundsyn är att tillgången till vård ska ske utifrån behov och inte vara beroende av plånbokens storlek.
Därför vill vi hålla marknad och vinstintressen utanför. Samhället måste stå som garant för en likvärdig vård och omsorg. Marknaden kommer aldrig att kunna lösa vården och omsorgen på landsbygden. För att säkra tillgången på vård och omsorg också i befolkningssvaga områden krävs att vi solidariskt via skattesystemet tillför nödvändiga resurser. Kommunernas roll inom hälso- och sjukvården måste stärkas. Hela hemsjukvården, även den i ordinärt boende, bör vara ett obligatorisk kommunalt ansvar. Det är viktigt att det även finns distriktssköterskemottagningar på landsbygden. Vänsterpartiet anser att tillgången till läkemedel ska säkras även på landsbygden. På sikt görs detta bäst genom att återskapa det statliga apoteksmonopolet kombinerat med en basförsäljning i lanthandeln eller liknande.

13 – Landsbygden behöver bra polisservice!
Vänsterpartiet har i många år drivit frågan om polisnärvaro i hela landet. Nu måste det tas till krafttag för att frågan ska få en lösning. S.k. servicebussar som kan hantera tillståndsansökningar, stöldanmälningar, pass, rådgivning och annat kan vara ett alternativ för att öka allmänhetens tillgång till polisen. Ett annat är servicekontor bemannade på särskilda tider. Utvecklad verksamhet och utbildning på landsbygden kan också få yngre personer att söka sig till tjänster ute i landet. Vi anser att en utredning ska ge förslag till hur polisservicen ska komma även landsbygden till del.
Vi vill underlätta för gränsöverskridande samverkan av polisen i de nordiska länderna. Vi har stora obemannade områden i våra gränstrakter.

14 – Lanthandel och drivmedel
Vänsterpartiet vill stärka den lokala privata servicen i landsbygd. Lanthandeln och drivmedelsmackarna är nyckelfunktioner. Idag tar de stora grossisterna ut så höga priser av lanthandlarna att dessa inte klarar konkurrensen.
Vänsterpartiet menar att regeringen bör ta initiativ till en samorganisation för de små landsbygdsbutikerna som skulle ge möjlighet till storinköpsrabatter som de idag inte har del av. Liknande problem står de mackar som finns kvar på landsbygden inför. De stora bensinbolagen inskränker sin service och ställer allt hårdare krav på volym. Norge har genom en flexibilitet och påhittighet lyckats hejda utvecklingen mot färre mackar i många landsbygdsdistrikt. Denna fråga måste vara en av de viktigare för en ny regerings landsbygdspolitik. Under tiden föreslår vi ett särskilt stöd om 50 miljoner per år för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i landsbygd, t ex till biogasmackar.

15 – Ta tillbaka en del av kraftbolagens vinster!
Vänsterpartiet vill återföra pengar till de kommuner och bygder som har vattenkraft, vindkraft och gruvor inom sina kommungränser. Det bör ske genom ett lokalt utvecklingskapital. Vi föreslår bl.a. att 1 öre per producerad kw återförs till de vattenkraftsproducerande kommunerna. Vänstern vill se över beskattningen av kooperativt ägda vindkraftverk. Vi vill uppmuntra lokalt engagemang och lokalt ägande, som är en av drivkrafterna för att utveckla landsbygden.

16 – Lokala entreprenörer
Vänsterpartiet vill öka landbygdsbefolkningens möjligheter att själva bygga upp lokala strukturer för viss service, entreprenörskap och finansiering, men även ha stort inflytande vad gäller investeringsmedel för infrastruktur och offentlig service. Vi är starka anhängare av ett underifrånperspektiv och vill uppmuntra till eget engagemang och kooperativa lösningar för att nå lokala och samhälleliga mål.

En kommentar till Håll ihop Sverige!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följ oss på Facebook
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska
hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska.
Under 1900-talet i Sverige kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle.
.
Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.
Giriga företag har fått styra mer och mer.
Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder,
sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle.
.
Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar
i många kommuner i landet.
Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö
och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna.
.
Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
.
Bra skola, vård och omsorg
utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster
eftersom de har färre anställda
och betala lägre löner.
Företagen gör också vinster
när de väljer de kunder som har mest pengar
i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.
.
Vi är det enda partiet som vill
göra det omöjligt för privata företag
att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
.
Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja
sådant som stat, kommun och landsting äger
till privata ägare.

Vi vill skapa fler vårdplatser
och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
.
Staten ska ta över ansvaret för skolorna
och göra alla skolor lika bra.
Det ska bli färre barn i varje grupp
på förskolor och fritidshem.
.
Fler och tryggare jobb
i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg.
Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare.
.
Vi ska skapa jobb genom att
bygga bostäder, särskilt hyresrätter.
Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät
och satsa på jordbruk och ekologisk mat.
Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.
.
Den borgerliga politiken som Sverige haft
har lett till att många har osäkra anställningar.
Vi vill ändra på det. Fler ska få fast anställning.
Alla ska få jobba heltid om de vill.
.
A-kassan ska bli bättre.
Arbetslösa som är under 25 år
ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Alla ska också kunna klara sig bra på
sin sjuklön, pension eller studiemedel.
Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.
.
Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män.
Vi vill ändra på föräldraförsäkringen
så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen.
Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger.
Kvinnors löner ska bli högre.
.
Vi vill också ändra lagen så att det blir olagligt
att ha sex med någon
som inte tydligt visat att den vill ha sex.

Kalender
mars 2019
M T O T F L S
« sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031